سکوی نفتی و انواع آن

سکوی نفتی و انواع آن

سکوی نفتی ساختاری شناور و بزرگ است که برای استخراج نفت و گاز طبیعی از مخازن زیر دریا طراحی می شوند. این سکوها علاوه بر تمام تجهیزات فنی لازم برای استخراج نفت خام، مسکن پرسنل عامل آن و کسانی که از آن مراقبت می کنند شامل می شود زیرا به دلیل فعالیتی که انجا ...

عوامل ریسک در عملیات تخلیه و بارگیری نفت

عوامل ریسک در عملیات تخلیه و بارگیری نفت خام توسط کشتی های نفتکش

گستردگی و اهمیت روز افزون عوامل ریسک در صنعت حمل و نقل دریایی، هدف اصلی این مطالعه است. در ایـن تحقیق، عوامل اثر گذار بر کشتی های نفتکش وارده به پایانه های نفتی دریایی کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران مـورد ارزیابی قرار گرفته است. این مطالعه از نظر نوع کیفی ...