تاریخچه کشتی‌سازی و دریانوردی در ایران

تاریخی کشتی‌سازی و دریانوردی در ایران

ایرانیان از زمانی که در کنار دریا زیستند به سوی آن کشش پیدا کردند و با ساخت شناورهای گوناگون، در آن به رفت‌وآمد پرداختند به زودی راه‌های بسیاری را در دریا یافته و به کناره‌ها (سواحل)، بندرها و تیلمون‌‌های (جزایر) دور و نزدیک دست یافتند و در گذر زمان نماد برتری در دریاها شدند و پیشینه شکوهمندی از دریانوردی برجای گذاشتند. همچنین ایرانیان در گذر سده‎‌‌ها دریانوردی و ره پیمودن‌‌های دریایی، دارای یافته‌ها و نوآوری‌‌هایی شدند که هنوز هم شماری از آنها کاربرد دارند، با این همه پیشینه و گذشته سربلند، بیشتر گاه‌‌نگاران و نویسندگان گذشته کشور، از گستره دریانوردی ما چیز درخوری به نوشت در نیاورده‌‌اندیا آنچه نوشته‌‌اند کوتاه و شایسته نیست و ما هنوز یک کاوش همه سویه درباره دریانوردی خود نداریم و دریغ که با گذشت زمان روی همه چیز گرد فراموشی پاشیده شده است و روز‌‌به‌‌روز هم بر ژرفای این تیرگی افزوده می‌‌شود.

ایرانیان نخستین مردمانی بودند که همچون دیگر هنرها، در دریانوردی نیز پیشتاز شدند. پیشینه دریانوردی در ایران بسیار کهن است. کهن‌‌ترین بُنچاک (بنچاق- سند) دریانوردی ایرانیان، مُهری است که در چُغامیش دزفول به‌دست آمده است پیشینه زمانی بخش چغامیش به بیش از ۸هزار سال پیش می‌‌رسد. این مُهر گلین، یک کشتی را با سرنشینانش نشان می‌‌دهد. در این کشتی یک سردار پیروز ایرانی، بازگشته از جنگ، نشسته و دربندان زانو زده در جلوی او دیده می‌‌شوند. در این مُهر یک گاو نر و یک پرچم کمانی هم دیده می‌‌شوند. فرهنگ مهندسی ایرانیان از دیدگاه دریانوردی و کشتی‌‌سازی بسیار پربار است. آب‌‌های دریای پارس، دریای مُکران (دریای عمان) و بزرگ دریای هند (اقیانوس هند) همچنین رودخانه‌های نیمروچ باختری (جنوب غربی) ایران، از دیرباز پهنه دریانوردی و دریاپویی ایرانیان بوده است. در شاهنامه فردوسی بزرگ، چندین بار از کشتی‌‌سازی و کشتیرانی ایرانیان سخن رانده شده و دیرینگی و پیشینه این رشته از دانش و شگرد مهندسی ایرانیان را از سروده‌های فردوسی می‌‌توان دریافت. در کرانه‌های دریای پارس از زمان‌های دور تا سال‌های نزدیک به زمان ما روزهایی بوده که نیاکانمان آن روزها را گرامی می‌‌داشته‌‌اند و در آغاز آن روزها به برگزاری آیین ویژه‌‌ای می‌‌پرداخته‌‌اند یا به دریا می‌‌رفته‌‌اند و چیزهایی را به دریا هدیه می‌‌کرده‌‌اند و برای آغاز راه دریایی یا شکار بیشتر به درگاه خداوند نیایش می‌‌کردند.

سازمان جهانی دریانوردی، در سال ۱۹۷۸ /  ۱۳۵۷خورشیدی روز ۷ مهر برابر با ۲۹سپتامبر را به نام روز جهانی دریانوردی برگزیده است. ایرانیان باستان روز دهم امرداد هرسال را «نوروز دریا» می‌‌نامیدند و آن را روز آغاز دریانوردی می‌دانستند و در این روز که آغاز آرامش آب‌‌ها و بهار دریا و وزش بادهای موسمی است جشن می‌‌گرفتند و با گل و گیاه و شاخه سبز درختان به ویژه با موز و نارگیل و میوه‌های گرمسیری به میانه دریا می‌‌رفتند و پس از سپاس به درگاه خداوند که دریا را برای آنها آفریده و آن را رام و در دسترس آنان ساخته است گل و گیاه و میوه‌ها را به سرنام ایزدبانوی آب‌‌ها و دریاها و نگاهدارنده و پاسبان همه آب‌‌های گیتی – آناهیتا، به پیشگاه خداوند هدیه می‌‌کردند و به آب‌‌های بیکران دریای پارس که به باور ایرانیان دربرگیرنده؛ دریای سرخ، دریای پارس، دریای مُکران، دریای هند و دریای چین می‌‌شد می‌‌ریختند و به شادی می‌‌پرداختند و پس از یک روز شادمانی به بندرها و جزایر محل زندگی خود باز می‌‌گشتند و از فردای آن روز با امید بسیار به مهر خداوند راه پیمودن‌‌های دور و دراز دریایی خود را آغاز می‌‌کردند.

آیین روز دریانوردی در میان دریانوردان و دریاورزان و مردمان کناره‌های دریاهای سرخ، پارس، مُکران و هند که با گاهشمار (تقویم) نوروزی و دریایی ایرانیان آشنا بودند انجام می شده است. با نگاه به آنچه آمد باید گفت که ایرانیان نخستین مردمانی هستند که روز جهانی دریانوردی را که روز راستین آرامش دریا و آغاز دریاپیمایی‌ه‍‌‌ای بدون بیم است، با خِرد و هوش خدادادی ساخته‌اند و جایگاه بلند این روز جهانی نیز برای ایرانیان است. اسمعیل رایین می‌‌نویسد: «در کرانه‌های ‌‌هند، دریانوردان روز ۱۰ امُرداد را جشن می‌‌‌‌گیرند و در این روز هر یک از دریانوردان هر اندازه نارگیل داشته باشند، به دریا می‌‌ریزند و با خواندن سرودها چند روزی را با شادی برگزار می‌‌کنند.»

عوامل ریسک در عملیات تخلیه و بارگیری نفت

عوامل ریسک در عملیات تخلیه و بارگیری نفت خام توسط کشتی های نفتکش

گستردگی و اهمیت روز افزون عوامل ریسک در صنعت حمل و نقل دریایی، هدف اصلی این مطالعه است. در ایـن تحقیق، عوامل اثر گذار بر کشتی های نفتکش وارده به پایانه های نفتی دریایی کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران مـورد ارزیابی قرار گرفته است. این مطالعه از نظر نوع کیفی و از نظر هدف کـاربردی و توسـعه ای و از نظـر ماهیـت یـک پژوهش توصیفی و پیمایشی است. قلمرو مکانی تحقیق اکثر بنادر و پایانه هـای نفتی دریایی و شرکت ملّی نفتکش ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران و جامعه آماری آن کشتی های نفتکش تحت مالکیت کشور جمهوری اسالمی ایـران، متخصصـین، کارشناسـان و خبرگـان مسـتقر در خشـکی و شـاغل در دریـا شناسایی و تعیین گردیدند. در این مطالعه با استفاده از روش دلفی فازی مهـم تـرین عوامـل ریسـک در کشـتی هـای نفتکش بعد از غربال کردن از بین ۴۳ عامل مهم ریسک انتخاب و دسته بندی شده اند. با توجه به اینکه اغلب روشهای قدیمی ارزیابی ریسک پیرامون موضوع این تحقیق فقط به مطالعه دو قطب اصلی یعنی پیامد و احتمال در ارزیابی ها پرداخته اند و با توجه به اینکه ایـن دو عامـل اصلی به صورت جامع به تمام جنبه های خطرات پروژه نمی پردازند، در این مقالـه بـرای اطمینـان بیشـتر و دقیقتـر و تضمین ارزیابی و رتبه بندی ها از روش TOPSIS Fuzzy استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در رتبه بنـدی عوامـل ریسک و با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی، به ترتیب اهمیت، عوامل انسانی، ماشین الات و مخازن کشتی و ایمنـی به عنوان مهم ترین عوامل ریسک آفرین در بروز حوادث در عملیات کشتیهای نفتکش شناخته میشود.

از جمله عوامل ریسک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

آموزش ناکافی و لازم برای کارکنان و خدمه از نحوه ی صحیح اتصال/ قطع لوله های بارگیری

 • لغزش و سقوط افراد از ارتفاع، پلکان و نردبان در زمان ورود/ خروج به مخازن و انبارها
 • خرابی ها و اشتباهات متعدد کارکنان یا عوامل انسانی دیگر
 • استراحت ناکافی و خستگی مفرط خدمه کشتی به دلیل ساعات کاری طولانی
 • شرایط جوی نامناسب (باد، باران و رعد و برق(
 • عدم توجه به نیروها و فشارهای وارده به بدنه کشتی و تجهیزات
 • استفاده ناکافی از تجهیزات حفاظت فردی
 • بروز آتش سوزی در سیمهای برق و تجهیزات
 • وجود آسیب در کابلها و جوشها
 • سلامت ناکافی پمپهای دستی و هیدرولیکی
 • استفاده بیش از حد از ظرفیت سیستم های تخلیه و بارگیری نفت خام
 • کمبود زمان کافی برای تنظیم پمپ ها و تجهیزات
 • وجود اشکالات فنی در تنظیم خطوط لوله
 • عدم تخلیه کامل نفت خام از لوله ها، شیلنگ ها و یا سوپاپ ها
 • نشت نفت از تجهیزات و مخازن
 • نشت مواد نفتی از پمپ های مخازن توازن کشتی
 • باقی ماندن ابزار و تجهیزات بعد از اتمام شیفت های کاری
 • وجود رطوبت در شیلنگ ها در زمان بارگیری
 • بالا بودن میزان اکسیژن در محیط کاری مستعد آتشسوزی و انفجار
 • خروج گاز و بخارات هیدروکربنی از مخازن در فضاهای مستعد خطر
 • سوختگی ناشی از تماس با وسایل الکتریکی و اسیدی
 • غیر فعال بودن سنسورهای نصب شده در ماشین الات و مخازن
 • وجود حرکات و نوسانات کنترل نشده در طناب ها و قرقره ها
 • نشت نفت و خطر آتشسوزی در تجهیزات در هنگام قطع/ اتصال لوله ها و شیلنگ ها
 • نور ناکافی و نامناسب روی عرشه و محوطه عملیاتی
 • بارگیری و فشار بیش از حد در مخازن کشتی
 • تهویه ناکافی در محفظه ها و مخازن